SØKNAD OM AVHOLDELSE AV ARRANGEMENT PÅ OFFENTLIG STED
(JFR. POLITILOVENS ? 11)


 

RUTINER VED SØKNAD OM FEST PÅ OFFENTLIG STED

Hjemmelsgrunnlaget ligger i politilovens ?? 11 og 14. Kommunale vedtekter ?? 26 og 27.

Alle som skal arrangere en offentlig fest må levere en søknad til lensmannskontoret. Den må leveres senest 14 dager før festen skal finne sted. Det er ønskelig at denne søknaden blir levert personlig. Behandling av søknaden tar inntil 2 dager og det blir foretatt vandelsvurdering av vaktene.

Den må inneholde:
– Hvem som skal arrangere
– Hvor det skal finne sted
– Tidspunkt (dato og klokkeslett)
– Hvem som besørger musikk, underholdning
– Navn og alder på ordensvern(Vakter).
– Leder for arrangementet oppført med telefonnummer.
– Leder for ordensvern oppført med telefonnummer.

Når festarrangøren søker om skjenkebevilling, settes følgende tilleggskrav:

Skjenkeområdet skal være avgrenset, det er ikke tilstrekkelig med sperrebånd. Arrangøren har ansvar for at de som skal inn på skjenkeområdet, blir kontrollert , og fyller vilkårene for å kjøpe alkohol. Det er ikke tillatt å ta med alkohol ut av skjenkeområdet.

Krav ved gjennomføring av ungdomsfest (russefest/skolefest)
Minimum 20 vakter. Om det blir flere enn 200 deltakere, kreves det 30 vakter.
– Alle vaktene skal være over 25 år
– Halvparten av vaktene skal være i foreldregenerasjonen. (foreldre/foresatte)
– Leder av ordensvernet skal være en av foreldrene/foresatte
– Vaktene skal i utgangspunktet ikke ha andre gjøremål enn det rent ordensmessige, og skal bruke  synlighetsvester

Vi vil også ha en tilbakemelding fra arrangør om hvordan festen ble avviklet.

Offentlig eller lukket fest
Offentlig arrangement foregår på et offentlig sted. Det tas betaling enten i form av billett får festen eller ved inngangen. Det er åpent om hvem som kan delta på festen. En åpen invitasjon på facebook, regnes også som en offentlig fest.

Lukket fest er et privat arrangement hvor du sender personlige invitasjoner til hver enkelt (f.eks bursdagsfest). Da har man en gjesteliste å gå etter, og det er kun inviterte som kan komme.

VI ER KJENT MED AT POLITIET KAN SETTE VILKÅR FOR AVVIKLINGEN AV ARRANGEMENTET.